Banner
Yarışma

“İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster?” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması

İzmir Mimarlar Odası, İzmir Elektrik Farikası ile ilgili öğrenci mimari fikir yarışması düzenliyor.

1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenmekte olan “İzmir Elektrik Fabrikası NE OLMAK İSTER” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI kapsamında; kent hafızasında ve yer aldığı bölgede endüstri mirası olarak tarihi değere sahip, fakat günümüzde işlevsiz ve atıl bir durumda varlığını sürdürmeye çalışan yapı ve yakın çevresine ilişkin, mimarlık öğrencilerinin fikir-ler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmakta; bu anlamda kentin ve bölgenin gündelik hayatına değer katacak, kamusallığı geliştirecek/dönüştürecek deneysel, kurgusal önerilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yarışmaya konu olan İzmir Elektrik Fabrikası ve yakın çevresini kamunun yararına ve kente değer katacak biçimde tasarlamak için yarışmacılar her türlü açık, yarı açık, kapalı mekânsal kurgular ve mimari programlar/eylemler önerebilirler. Diğer bir ifadeyle, Elektrik Fabrikası’nın “ne olacağının” mekansal-programatik karşılıkları tamimiyle yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. Elektrik fabrikasının kentsel hafızadaki yerini ve endüstriyel bir miras olmasını yok saymayan, güncel kentsel ve mimari yaklaşımlar bağlamında, her şeyi yeniden kurarken eldeki verileri yorumlayan/tartışan özgün bakış ve yenilikçi tavırların tümü desteklenmektedir.

2.  YARIŞMA ALANININ TANIMI

İzmir Elektrik Fabrikası’nın üzerinde konumlandığı 3535 ada 6 parsel, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi 1505 Sokak’ta ve kentsel bellekte önemli bir ize sahip olan Alsancak Liman Arkası Bölgesi’nde yer almaktadır. Yarışma alanı kuzeyde Liman Caddesi, doğu ve batıda depo alanları, güneyde küçük ölçekli üretim yapıları ve konutlar ile çevrilidir. Yapı 11.000 m2 lik bir alan üzerinde yer alır ve mevcut durumda 4875 m2 kapalı alana sahiptir.

Yarışma alanının içinde bulunduğu bölge, 19. yüzyılda önemli bir liman kenti olarak dönüşen İzmir’in ticari ve endüstriyel gelişmeleri çerçevesinde oluşmuştur. 19. yüzyılın sonlarında Darağacı olarak bilinen bölge seyrek bir kentsel doku içinde üretim yapıları ve antrepoları barındırırken, 20.yüzyılın endüstrileşme faaliyetleri doğrultusunda Havagazı, Elektrik, Un, Zeytinyağı ve Pamuk Dokuma Fabrikaları inşa edilmiştir. İzmir Elektrik Fabrikası da bu dönemde, 18 Ekim 1928’de hizmete girmiştir. 1929’da açılan Alsancak Stadyumu; 1940-1960 döneminde inşa edilen Sümerbank Fabrikası ve Tariş Tarım Satış Kooperatifleri;  1971’de eğitime başlayan DEÜ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri bölgenin kentsel ve toplumsal rolünü güçlendiren diğer unsurlardır.

1980’lerin sonlarından itibaren tarihi endüstri yapılarının ekonomik ömrünün sonlanması gerekçesi ile kullanım dışı bırakılması, bölgenin Merkezi İş Alanı olarak yenilenmesi üzerine tartışmaları başlatmıştır. Öte yandan, 1998 yılında bölgedeki tarihi üretim ve konut yapılarına ilişkin tescil çalışmaları başlamış, 53 yapı koruma altına alınmıştır. Elektrik Fabrikası 1989 yılında üretim dışı bırakılmış, 1996’da hurda olarak satışa çıkarılmış,  8.1.1998 tarihinde ise korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

2000’li yıllar Elektrik Fabrikası ve içinde bulunduğu bölgenin geleceğine dair vizyonların geliştirildiği bir dönemdir. 2001 yılında, yerel idare desteği ile açılan bir uluslararası fikir yarışması ve yarışmanın öngörüleri ile şekillenen 2003 tarihli Nazım İmar Planı’nda bölgenin ve içerdiği endüstri miras alanlarının kültür, turizm ve ticaret kullanımları ile yenilenmesi öngörülmüştür. Günümüzde, tarihi endüstri yapılarının bir kısmı kültür ve eğitim kullanımı ile yenilense de, alanın kent bütünündeki merkezi konumu ve içerdiği kullanım dışı alanlara yönelik spekülatif tartışmalar halen sürmektedir. Bölgede öngörülen dönüşüm sürecinde, bu şekilde yeniden işlevlendirilerek kamusal kullanıma kazandırılacak endüstri miras alanları, kentsel mekanlar olarak dönüşüm bölgesinde yeni ve bütüncül bir kentsel kimlik kurabilecek güçlü odak noktaları haline gelme potansiyelini barındırmaktadır.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

  • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencileri yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi farklı disiplinlerden lisans öğrencileri ile ekip olarak da katılabilirler.

Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

  • Ekip başı ve katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur.
  • Yarışma Jürisi asli, yedek ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5. YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Raportörlük Adresi:

“NE OLMAK İSTERULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi

1474 sok. No:9 35220 Alsancak-İZMİR

Tel: 0 232 463 66 25

neolmakister@izmimod.org.trBu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Banner